MVO

Bergh Bouwgroep is zich bewust van de invloed die we als onderneming hebben op de maatschappij en van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als onderneming met ons meedragen. Wij zien het als noodzakelijk om onze onze ecologische voetafdruk en bedrijfsmatige CO2-belasting te bewaken.

Duurzaam ondernemen

Binnen al onze bedrijven investeren we in de bewustwording op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam ondernemen is onderdeel van onze integrale visie op ondernemerschap. Als onderneming creëren we waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied. We zorgen voor balans op het gebied van duurzaam ondernemen en waarborgen de continuïteit van onze onderneming door:

 • Een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en regionale omgeving,
 • Bij te dragen aan een optimale werknemerstevredenheid,
 • Het bewaken, bijsturen en verlagen van milieubelasting,
 • Te zorgen voor beheersbare risico’s en verantwoordelijkheden.

MVO uitgangspunten

Concreet komt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in onze organisatie op de volgende uitgangspunten neer:

 • Streven naar een zorgvuldige balans tussen People, Planet en Profit bij alle bedrijfsbeslissingen.
 • Streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Door jaarlijks onze milieubelasting te bewaken en te rapporteren sturen we dit bij waar nodig.
 • Zelfontplooiing, multidisciplinaire inzetbaarheid en vitaliteit bij medewerkers aanmoedigen en faciliteren.
 • Streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in cultuur, geslacht en leeftijd.
 • Re-integratiekansen op onze werklocaties creëren.
 • Duurzame mogelijkheden die aansluiten bij de behoeftes aanbieden voor zowel potentiële als vaste klanten.
 • Bij het inkopen van producten en diensten letten op de sociale- en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en daarover afspraken maken met leveranciers en afnemers.
 • Creativiteit stimuleren bij het zoeken naar innovatieve kansen op het gebied van duurzame producten/diensten.
 • Openstaan voor een transparante ketensamenwerking en partnerschappen en bereidheid om kennis en ervaringen actief te delen.
 • Een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de regio waarmee wij zijn verbonden.
 • Jaarlijks de doelstellingen met betrekking tot duurzaam ondernemen evalueren. Hieruit volgt het nieuwe jaarplan ‘Duurzaam Ondernemen’ die wordt gepresenteerd aan de betrokkenen.

MEER INFORMATIE

"Zorgen voor balans, is zorgen voor toekomst!"

Erik van den Bergh

Directeur Bergh Bouw